NO ESTÁ PERMITIDA LA VENTA ONLINE DE LOS PRODUCTOS KARIBIAN.
Solo se autoriza la venta en TIENDAS FÍSICAS. *Consulte Condiciones de la Garantía*

POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ

www.karibiandescanso.com

Niniejsza polityka prywatności opisuje, w jaki sposób zbieramy informacje, w jakim celu je wykorzystujemy i jak nimi zarządzamy. Twoja prywatność jest dla nas istotna i przywiązujemy do niej dużą wagę, dlatego pragniemy wyrazić maksymalne zaangażowanie w ochronę danych osobowych naszych Użytkowników. Wdrożyliśmy niezbędne środki techniczne i organizacyjne wskazane w przepisach o ochronie danych, aby zapewnić poufność Twoich danych, zgodnie z zatwierdzonym przez Unię Europejską ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) i ustawą organiczną 3/2018 z dnia 5 grudnia (LOPDGDD). Nie możemy jednak ponosić żadnej odpowiedzialności za szkody wynikające ze zmian, jakie osoby trzecie mogą spowodować w systemach komputerowych, dokumentach elektronicznych lub plikach Użytkownika.

 

KTO JEST ODPOWIEDZIALNY ZA PRZETWARZANIE DANYCH?

Nazwa: KARIBIAN DESCANSO, S.L. (w dalszej części, “Firma” lub “Odpowiedzialny”).
NIP: B72997679
Adres: CTRA. DE PINOSO KM. 2 APDO 611 – 30510 – YECLA – MURCIA
Telefon: 968753798
Adres e-mail do korespondencji dotyczącej ochrony danych: contabilidad@godema.es

JAKI JEST CEL PRZETWARZANIA DANYCH?

Dane osobowe zainteresowanych będą przetwarzane przez KARIBIAN DESCANSO, S.L. zgodnie z następującymi celami, w zależności od momentu podania tych informacji:

  1. W celu rozpatrzenia Państwa zapytań lub przesłania informacji związanych z zapytaniem, może być konieczne uzyskanie przez nas informacji od Państwa, w takim przypadku poprosimy o ich dobrowolne i wyraźne przekazanie. Należy przesłać nam dane, których jest się właścicielem, lub osób trzecich tylko wtedy, gdy jest się ich prawnym przedstawicielem lub gdy uzyskało się ich jednoznaczną zgodę. Podstawa prawna przetwarzania odpowiada art. 6.1 a) RODO (zgoda osoby, której dane dotyczą).
  1. Zarządzanie subskrypcjami na otrzymywanie informacji handlowych o KARIBIAN DESCANSO, S.L., na które uzyskuje się zgodę osoby zainteresowanej w naszym newsletterze, poprzez mechanizmy przeznaczone do tego celu na stonie. Podstawą prawną jest art. 6.1 a) RODO (zgoda osoby zainteresowanej), którą można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jego cofnięciem.
  1. Uczestniczyć w ewentualnych procesach selekcji personelu, które możemy przeprowadzić w przypadku przesłania nam CV. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby zainteresowanej, zgodnie z art. 6.1 a) RODO.
  1. W celu zarządzania komentarzami z aktualnościami na naszym blogu. Podstawą prawną jest art. 6.1 a) RODO (zgoda osoby zainteresowanej).
  1. W celach analitycznych i statystycznych, w przypadku akceptacji plików cookies wykorzystywanych przez serwis do tych celów, na co wyrażona została wyrażona zgoda użytkownika, zgodnie z art. 6.1 a) RODO i art. 22 LSSI.

 

 

JAKIE SĄ KRYTERIA PRZECHOWYWANIA DANYCH?

Dane będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a następnie pozostaną one zablokowane na czas, w którym mogłaby powstać odpowiedzialność za przetwarzanie i/lub cel.

Otrzymane CV zostaną zniszczone w przypadku odrzucenia ich z możliwych procesów rekrutacyjnych, które moglibyśmy przeprowadzić, przechowując je maksymalnie przez okres jednego roku.

 

Okres przechowywania danych w celu przesyłania komunikatów handlowych:

  • W przypadku, gdy nas wyraźnie Państwo do tego upoważnili, będziemy przechowywać dane do czasu wycofania zgody.
  • W przypadku, gdy łączył Państwa z nami stosunek umowny i wysyłamy komunikację marketingową, będziemy przechowywać dane do czasu, gdy Państwo zdecydują się wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania.

 

W JAKI SPOSÓB AKTUALIZOWAĆ SWOJE DANE?

Użytkownik gwarantuje, że dane osobowe przekazane nam za pośrednictwem tego serwisu są prawdziwe, prawidłowe, aktualne i kompletne. Użytkownik musi powiadomić nas o wszelkich zmianach lub aktualizacjach, wysyłając wiadomość na adresy pocztowe lub elektroniczne wskazane w sekcji, gdzie możesz skorzystać ze swoich praw.

 

KIM SĄ ODBIORCY INFORMACJI?

Nie będziemy przekazywać informacji stronom trzecim, z wyjątkiem zobowiązań prawnych i niezbędnych do świadczenia usług lub w przypadku wyrażenia przez Państwa wyraźnej i jednoznacznej zgody.

 

CZY ISTNIEJE MIĘDZYNARODOWY TRANSFER DANYCH?

KARIBIAN DESCANSO, S.L. nie ma zamiaru dokonywać międzynarodowych transferów Pańtwa danych. Możemy jednak korzystać z usług dostawców i podmiotów przetwarzających dane, które działają w imieniu KARIBIAN DESCANSO, S.L. Usługi mogą obejmować usługi hostingu i konserwacji systemu, usługi analityczne, usługi przesyłania wiadomości e-mail itp. Te firmy zewnętrzne mają obowiązek zagwarantować, że informacje są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ze swojej strony zawsze dołożymy wszelkich starań, aby wszystkie podmioty trzecie, z którymi współpracujemy, dbały o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych.

 

JAKIE PRAWA MAJĄ ZAINTERESOWANE STRONY?

Każdy ma prawo do uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzamy dane osobowe, które go dotyczą. Zainteresowane osoby mają prawo do dostępu do swoich danych osobowych, a także żądania poprawienia niedokładnych danych lub, w określonych przypadkach, żądania ich usunięcia, gdy między innymi dane nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane.

W określonych okolicznościach zainteresowane strony mogą żądać ograniczenia przetwarzania ich danych – w takim przypadku będziemy je przechowywać wyłącznie w celu dochodzenia lub obrony roszczeń. W określonych okolicznościach i z przyczyn związanych z ich szczególną sytuacją zainteresowane strony mogą sprzeciwić się przetwarzaniu ich danych. W takim przypadku zaprzestaniemy przetwarzania danych, z wyjątkiem ważnych prawnie uzasadnionych przyczyn lub dochodzenia, lub obrony ewentualnych roszczeń. Przysługuje również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie  danych w dowolnym momencie, gdy prawną podstawą jest uzyskanie zgody osoby zainteresowanej.

Istnieje możliwość złożenia skargi do właściwego Organu Kontroli Ochrony Danych, takiego jak Hiszpańska Agencja Ochrony Danych Osobowych, zwłaszcza gdy nie została uzyskana satysfakcja z korzystania ze swoich praw lub przetwarzanie danych nie jest adekwatne do obowiązujących przepisów.

 

GDZIE MOŻESZ SKORZYSTAĆ ZE SWOICH PRAW?

Poprzez pisemną korespondencję skierowaną do KARIBIAN DESCANSO, S.L., CTRA. DE PINOSO KM.2, YECLA, 30510 (MURCIA), lub wysyłając wiadomość e-mail na adres contabilidad@godema.es, potwierdzając swoją tożsamość i określając swoją prośbę, dostarczając kserokopię swojego Dowodu Osobistego lub równoważnego dokumentu.

W komunikacji handlowej, w tym w biuletynach, możesz anulować udzieloną zgodę, wysyłając wiadomość e-mail na nasz adres contabilidad@godema.es. ze wskazaniem we wiadomości frazy „Anuluj subskrypcję usługi komunikacyjnej” lub kliknięcie łącza rezygnacji z subskrypcji, jeśli wiadomość e-mail tak wskazuje.

 

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Zgodnie z przepisami obowiązującymi w przepisach o ochronie danych osobowych, ADMINISTRATOR przestrzega wszystkich przepisów OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH (RODO) w zakresie przetwarzania danych osobowych, za które odpowiada, oraz w sposób wynikający z zasad opisanych w art. 5, w związku, z którymi są one traktowane w sposób zgodny z prawem, lojalny i przejrzysty w stosunku do zainteresowanej strony oraz stosowne do tego, co jest niezbędne do celów, dla których są przeznaczone. ADMINISTRATOR gwarantuje, że wdrożył odpowiednią politykę techniczną i organizacyjną stosowania środków bezpieczeństwa ustanowionych przez RODO w celu ochrony wolności i praw Użytkowników oraz udzielił im odpowiednich informacji, aby mogli z nich korzystać.

 

AKCEPTACJA I ZGODA

Użytkownik oświadcza, że ​​został poinformowany o naszej polityce ochrony danych i wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celach określonych powyżej. Należy zauważyć, że niektóre usługi świadczone w Internecie mogą podlegać szczególnym warunkom, o czym użytkownicy zostaną należycie poinformowani.

css.php